ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 21/2565 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาเตรียมความพร้อม และการทำความเข้าใจกับภาคประชาชน การก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ